Ons pedagogisch project

Als basisschool willen we op een eigentijdse wijze en met respect voor de eigenheid van elk kind meewerken aan de persoonsontplooiing van onze kinderen en dit op intellectueel, sociaal, cultureel, emotioneel, relationeel en lichamelijk vlak.

Hiervoor willen wij als school mee de “basis” leggen via een opvoedingsproject vanuit volgende pedagogische doelstellingen:

Onze school schenkt op de eerste plaats aandacht aan de opvoeding van de totale persoonlijkheid van elk kind.

Zo wordt naast de intellectuele vorming ook de mogelijkheid geboden tot:

  • zelfrealisatie,
  • wilsvorming,
  • sociale bewogenheid,
  • attitudevorming,
  • engagement.
 

De concrete middelen en werkwijzen die worden aangewend om deze ontwikkelingen zo optimaal mogelijk te laten verlopen zijn in overeenstemming met de schoolafspraken, de dienstmededelingen, de werkplannen en de officiële ontwikkelingsdoelen en eindtermen. Om het individuele kind bij deze vorming te helpen wordt er beroep gedaan op gespecialiseerde diensten.

De levenshouding die we voorstaan is gericht op menselijkheid en sociaal gedrag. Deze houding impliceert uiteraard ook het respect voor en de verdraagzaamheid tussen de verschillende godsdienstige en filosofische overtuigingen.

Onze samenwerking met de ouders, individueel genomen, is gegrondvest op het wederzijds en gezamenlijk nastreven van het ontwikkelings- en opvoedingswelzijn van het kind. Derhalve erkennen wij het recht van de ouders en de personeelsleden op wederzijdse informatie, beschikbaarheid en openheid.

Wij streven ernaar om met de ouders, langs de oudervereniging, schoolrapporten en contactavonden tot een harmonische samenwerking te komen.

Om deze doelstellingen te realiseren willen wij als basisschool een dynamische gemeenschap vormen waarin kinderen, ouders, leerkrachten en directie samenwerken op basis van concrete leefregels en afspraken omtrent de organisatie van het schoolleven.

Onze school is er voor meisjes en jongens vanaf 2,5 jaar tot 12 jaar.

Kennismaken met onze school

Open deur
  • Telkens eind augustus van 17.00 uur tot 19.00 uur
  • Het ganse schoolteam is aanwezig.
  • via onze website, die een actueel beeld geeft van het dagelijkse schoolleven.
Website
  • Onze website geeft een actueel beeld van het dagelijkse schoolleven.
Nieuwsbrief
  • Zorg dat je op de hoogte bent van de meest recente informatie en schrijf je in op onze nieuwsbrief.

Oudercomité Harlekijn

Oudercomité Harlekijn vormt de schakel tussen de school, de kinderen en de ouders en moet zorgen voor een positieve inbreng aan de werking in en rond de school. Dit alles in het belang van het kind.

Daarnaast verlenen we onze medewerking aan schoolactiviteiten.

Welkom!